فلزیاب پیشتاز

ذرات مزاحم در خطای فلزیاب

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

ذرات مزاحم چیست؟

هر منبع و مواد معدنی و سنگ‌ها و کانی‌ها و مواد دارای جریان مولکولی و الکترونی و بار الکتریکی منفی یا مثبت خاص خود می‌باشند که جابجایی نیرو و جریان حرکت الکترونی و میدان‌های خود را دارا هستند که می‌توانند بر میدان دیگر منابع غالب یا مغلوب شوند.

در این بین وجود جریان ذرات بار الکتریکی می‌تواند میدان‌های مغناطیسی یا الکترومغناطیس یا الکتریکی را پدید آورد که باعث ایجاد نیروی غالب در محدوده اطراف خود باشند که به این شرایط جریان حرکت میدان‌ها که دارای ذرات بار الکتریکی است.

در عام ذرات مزاحم از دید یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میگویند که می‌تواند ایجاد خطا در تشخیص یابنده‌ها نماید و آن دسته یابنده که دارای توانائی تفکیک و جداسازی و تعیین ابعاد هدف می‌باشد قدرت تشخیص ذرات مزاحم و منابع هم‌شکل هدف اصلی را داشته و می‌تواند شرایط حذف ذرات مزاحم را از دید خود داشته باشد.

یابنده فرکانسی که دارای عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم می‌باشد شرایط تشخیص انواع فلزات و منابع و ذرات مزاحم را داشته و اپراتور یا کاربر با تعیین شرایط هدف اصلی یا تغییر برای منابع و ذرات مزاحم می‌تواند وضعیت هدف اصلی را تشخیص داده و مشخص نماید.

بیشتر بخوانید: فلزیاب چیست؟

فلزیاب سیگنال ضعیف ذرات مزاحم

از دیدگاه تفکیک هر نوع فلز یا منبع یا سنگ‌ها و کانی‌ها که موردنظر اپراتور یا کاربر در تنظیمات نمی‌باشد ذرات مزاحم از دید یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب از نوع فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم دارد قلمداد می‌گردد.

این شرایط با تعیین عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم به اپراتور اجازه می‌دهد که تنظیمات ترشهولد سطح و حجم را تغییر داده و در زمانی که یک منبع یا فلز یا ذرات مزاحم در محدوده صحنه کار وجود داشته باشد یا سیگنال هم‌شکل هدف اصلی یا طلا باعث پاسخ شده باشد تشخیص دهد درنتیجه تشخیص در این دسته یابنده فرکانسی برای سیگنال ضعیف که عامل خطا می‌گردد در اختیار اپراتور یا کاربر است.

فلزیاب جریان ذرات مزاحم در خطوط تشخیص

حرکت درصحنه کار اصلی می‌تواند با شرایط متفاوتی از جریان میدان‌ها مغناطیسی یا فرکانسی یا الکتریکی واکنش یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب را روبرو نماید و هر منطقه با منطقه دیگر می‌تواند جریانات گوناگونی را در وضعیت ذرات مغناطیسی یا فرکانسی برای تشخیص یابنده‌ها شکل دهد.

این جریانات دارای سطوح یا بازتاب یکسان نیست و جریانات مربوط به ایجادکننده انحراف در پاسخ یابنده می‌تواند در مناطق متفاوت با تنظیمات مختلف قابل شناسایی باشد و اپراتور یا کاربر باید بتواند این جریانات را نسبت به وضعیت همان منطقه از طریق تعیین یا تغییر تنظیمات مشخص نماید.

جریان ذرات مزاحم اگر با شکلی نزدیک به هدف اصلی بازتاب گردد اثری با سرعت بالاتر یا پرتراکم تر در خطوط تشخیص مغناطیسی یا فرکانسی یابنده فرکانسی یا یابنده مغناطیسی خواهد گذاشت که جداسازی آن به توان تشخیص اپراتور یا کاربر در آشنایی با تغییرات تنظیمات به نسبت پاسخ ایجادشده دارد تا نقاط متعلق به ذرات مزاحم از وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز موردنظر جداسازی نماید و تشخیص وضعیت هدف اصلی یا طلا یا فلز موردنظر با سیستم یابنده که توان جداسازی و تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق داشته درصحنه کار اصلی با اپراتور یا کاربر است.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات