فلزیاب پیشتاز

فلزیاب فرکانسی و رادار فرکانسی

رادار و فلزیاب فرکانسی

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی قدرت تفکیک

میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت شکل‌گرفته از فرکانس دارای بار الکتریکی مثبت و میدان بسیار ضعیف مغناطیسی با بار الکتریکی منفی است. میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی ضعیف بازهم شکل‌گرفته از تغییر بار الکتریکی مثبت در مدار است که تغییر به بار الکتریکی منفی شده است.

همه این روش‌ها توسط طراح در مدار به انجام می‌رسد و در میدان فلزیاب فرکانسی حاکم بر جریان میدان‌های مرتبط در اصل میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت است که مدار آن را پدید میاورد.

برای همین، جریان میدان الکترومغناطیس مربوط به رادارها با دیگر میدان‌های تفاوت اساسی داشته و سرعت و دقت خود را در حین حرکت حفظ می‌نمایند. دیگر میدان‌ها نمی‌توانند بر چنین میدان‌های شکل‌گرفته از فرکانس غالب شده و بر آن ورود نموده یا تغییرات میدانی در انتشار در جهت تشخیص ایجاد نماید.

درنتیجه رادار فرکانسی یا یابنده از نوع فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم توان نفوذ به عمق زمین را برای تشخیص و تفکیک دارا می‌گردد و هرکدام این موضوعات خود دلیلی مجزا از عوامل دیگر در نفوذ و قدرت پذیری در تفکیک است

بیشتر بخوانید: فلزیاب فرکانسی و ویژگی های آن

فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی میدان الکترومغناطیسی گردابی

فرکانس بالا یا پایین مربوط به مدارات رادار فرکانسی دارای شرایط شکل‌دهی جریان میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت است و جریان انرژی و حرارت و تشعشع که فرکانس را شکل می‌دهد در اصل از عمل حرکت چرخش طبقاتی الکترون‌ها با بار الکتریکی است.

انرژی و حرارت در لایه‌ها وضعیت میدان الکتریکی و مغناطیسی نسبت به بار الکتریکی مثبت و منفی پدید میاورد و ترکیب این میدان‌ها جریان میدان الکترومغناطیس شکل می‌دهند که به نسبت بالا یا پایین بودن بار الکتریکی منفی و مثبت جریان الکترون میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت یا منفی را پدید میاورند.

در رادارهای فرکانسی این قانون فرکانس در شکل‌گیری میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت به دلیل جریان ساختار انرژی با میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت پدید آمده از تعداد پروتون بالاتر نسبت به الکترون است که وضعیت بار الکتریکی مثبت را پدید میاورد.

طراح در طراحی مدار جریان مثبت را در انتشار تقویت می‌کند که انرژی با بار الکتریکی مثبت شرایط انتشار را داشته باشد و جریان غالب در فرکانس مربوط به رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی یا رادار زمینی دستی در جریان انتشار فرکانس با میدان‌های دارای بار الکتریکی مثبت بالا و میدان‌های بسیار ضعیف با بار الکتریکی منفی بسیار پایین می‌باشد.

با این خصوصیات برای تشخیص میدان‌های فلزات یا اهداف یا طلا یا نقره شرایط ورود به میدان آن‌ها وجود دارد و در صورت برخورد میدان منتشر از رادار فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی در هر شرایط بازتاب وضعیت گردابی جذبی و گردابی دفعی را در جهت جداسازی اهداف از دسته مغناطیسی یا غیر مغناطیسی را به نسبت نوع تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم در بازتاب برای تشخیص و تفکیک دارا می‌باشد

بیشتر بخوانید: فلزیاب فرکانسی چیست و چگونه کار می‌کنند؟

فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی عبور آب

فرکانس مربوط به معدن یاب یا فلزیاب از نوع فرکانسی با فرکانس پایین، چون طبق اصول رادار فرکانسی در طبقات مداری وجود دیگر میدان‌ها عمل می‌نماید شرایط قدرت و نفوذ به عمق زمین و حتی عبور از لایه‌های مرطوب و آب را نیز دارد.

هیچ‌کدام از منابع و موانع اثری درحرکت و عبور و تشخیص یابنده فرکانسی نخواهد گذاشت مانند زیردریایی‌ها که در زیرزمین رادار فرکانسی دارا هستند و اجسام، اهداف و موانع را در زیرآب تشخیص داده و تفکیک می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: فلزیاب چیست و چگونه کار میکند؟ 

یکی عواملی که نقاط مشترک الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت درحرکت به جهت فرکانس مادر ایجاد می‌نماید که آب و منابع دیگر کمترین اثر را بگذارد.

فلزیاب فرکانسی رادار سنسور جهت ثبات حرکت با خطوط خاص

فرکانس اصلی مدار رادار یا یابنده فرکانسی در جریان انتشار برای تفکیک اهداف می‌باشد و سنسورها فرکانسی یا لوازم جانبی نیز که شرایط سوارشدن بر روی فرکانس مدار اصلی را دارا است هستند از همین وضعیت بهره‌مند می‌گردند.

زیرا تشعشعات الکترومغناطیس مربوط به فرکانس‌ها در یک‌جهت حرکت می‌نمایند و جهت دید مدارات آنتن در یابنده فرکانسی خصوصیات حرکتی و هم‌جهتی را با یکدیگر دارا می‌گردد. در مقابل سنسور التراسونیک یا مادون‌قرمز مانع قرار بگیرد چون فرکانس اصلی مدار رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی توان عبور از میدان‌ها و موانع را دارد.

فرکانس مربوط به سانسورهای فرکانسی نیز توان عبور را خواهد داشت زیرا سوار برهم دارای میدان‌های مشترک بخصوص میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت است که از بر هر میدانی غالب می‌گردد یا می‌توان بیان نمود در جریان سوارشدن یا مدوله شدن فرکانس مدار اصلی رادار فرکانسی با هر نوع سنسور فرکانسی میدان مشترک الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت پدید میاید.

هر نوع مانع یا عاملی در مقابل فرکانس سنسور فرکانسی قرار بگیرد به دلیل حرکت و عبور فرکانس اصلی مدار جریان فرکانس و میدان الکترومغناطیس مشترک پدید آمده نیز از آن موانع عبور خواهد نمود و این جریان قدرت گیری از مدار اصلی رادار فرکانسی در انتشار و قدرت بازتاب است 

فلزیاب رادار فرکانسی خطوط حرکتی

مدارات رادار فرکانسی از نوع فرکانسی می‌تواند در خطوط حرکتی بهترین وضعیت برای جداسازی با ترکیب موج سه‌بعدی در فشار بر میدان‌ها در عبور و بازتاب میدان‌های همه منابع و هدف اصلی را داشته باشند.

انتشار و بازتاب در یک‌زمان توسط مدار رادار فرکانسی قابلیت عمل هر دو زمان را دارد و همین یکی از عواملی است که ثبات در عدد وی دی ای در ادیت به همراه ترشهولد سطح و حجم بالاترین کیفیت برای تشخیص اهداف در شرایط متفاوت برای جداسازی بخصوص تفکیک طلا و فلزات دیا مغناطیس در عمق فراهم آورد.

وضعیت اختلال در میدان منتشره در جریان فرکانس به دلیل نوع حرکت فرکانس در ارسال و توان تشخیص مدار در جداسازی بازتاب انواع میدان‌ها قدرت دسته‌بندی طبقات انتشار نسبت به بازتاب جداگانه داشته‌اند.

در صورت برخورد و عبور فرکانس و بازتاب میدان‌ها شرایط ادامه انتشار بدون تداخل میدان‌های دیگر در میدان منتشره نسبت به بازتاب وجود دارد یا در اصل در حالت انتشار و بازتاب در عمل تشخیص مدار جریان تداخل یا قطع انتشار وجود ندارد.

بلکه انتشار پیاپی در حالت بازتاب برگشت میدان‌ها با ترتیب و منظم به انجام می‌رسد و انحراف در بازتاب در تشخیص به انتشار در ارسال اثر نخواهد داشت و این شرایط تشخیص دقیق برای تفکیک در وضعیت جداسازی در بهترین شرایط در رادار فرکانسی برای تشخیص، تفکیک و جداسازی اهداف در عمق فراهم می‌گردد.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات