فلزیاب پیشتاز

رادار نفوذ کننده به زمین

فلزیاب پیشتاز

موضوعاتی که در این مطلب میخوانیم

رادار مخفف کلمات RAdio Detection And Ranging  است و به هر نوع یابنده، فلزیاب یا رادار زمینی دستی از نوع یابنده آنتنی (مکان‌یاب دوربرد)  یا یابنده تصویری که مدارات طراحی‌شده طبق اصول رادار فرکانسی را داشته باشد و با انتشار فرکانس عمل نماید و توان تفکیک و تبعیض طلا و نقره و انواع فلزات را در زمان تست در عمق داشته باشد در نوع رادار نفوذکننده به زمین قرار می‌گیرد.

یکی از عواملی که رادار نفوذکننده به زمین به این نوع یابنده‌ها اطلاق می‌گردد تفکیک و تبعیض و تشخیص خواص فرکانسی طلا و نقره و انواع فلزات است که این نوع تفکیک و تبعیض از اصول تشخیص رادارهای فرکانسی است و از آنجا که با انتشار فرکانس عمل تفکیک و تبعیض انواع فلزات بخصوص طلا و نقره را در عمق در زمان تست به انجام می‌رساند شرایط و خصوصیات رادار را به همراه خواهند داشت و بالاترین تکنولوژی رادار نفوذکننده به زمین در نوع یابنده‌های فرکانسی که با فرکانس پایین یا مولتی فرکانس عمل می‌نماید.

آن نوع یابنده یا آشکارساز میدان فلزات است که دارای تنظیمات پایه‌ای مانند عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم است و داشتن این نوع  تکنولوژی در رادار نفوذکننده به زمین یا جی پی ار بالاترین کیفیت را برای تفکیک و تبعیض  اهداف در عمق فراهم می‌کند.

رادار نفوذ کننده به زمین

رادارهای نفوذ به زمین یا GPR چیست؟

رادارﻫﺎی ﻧﻔﻮذ به زﻣﻴﻦ GPR ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎً رادار ﻧﻔﻮذی، زﻣﻴﻦ رادار ﻳـﺎ رادار ﺻـﻮتی زﻣـﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه می‌ﺷﻮﻧﺪ. روش ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳـک اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨـﺎﻃﻴسی ﺑـﺪون ﻣﺰاﺣﻤـﺖ در اﻛﺘﺸـﺎف، ﺗﺼـﻮﻳﺮﻧﮕﺎری و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﺤﺖ اﻻرض میﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎری ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺪﻓﻮن، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه، ﻛﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن‌ﺷﻨﺎسی و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛـﺎﻟﺒﺮی اﺳـﺘﻔﺎده و ﺗﺼـﻮﻳﺮﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وﺿﻮح را در ﺗﻤﺎم روش‌ﻫﺎی ژﺋﻮﻓﻴﺰیکی ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺮﻧﮕﺎری تحت الارضی با مقیاس 1cm را ممکن می­‌سازد.

فلزیاب کارشناسی رادار

درزمینهٔ رادار فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا جی پی ار یا یابنده تصویری یا فلزیاب تصویری اصول علمی و نحوه کار را دانشمندان علوم الکترونیک رادار به اثبات رسانده و کتب علمی مورد تائید مجامع علمی دنیا در اختیار متخصصین و اشخاص مربوط به رادار قرارگرفته است.

جای ایجاد موضوعات غیرعلمی باقی نماند تا آن دسته اشخاص که در رشته‌های دیگر مانند الکترونیک یا مخابرات تخصص دارند وارد اصول علمی رادار یا رادار زمینی یا جی پی ار یا رادار نفوذکننده به زمین نشوند و نظریه غیرعلمی بدهند یا نظریه اشخاص غیرمتخصص درزمینهٔ رادار یا رادار زمینی دستی یا جی پی ار با تناقض در واقعیت علمی مطرح نگردد.

زحمت این اصول علمی را دانشمندان علوم الکترونیک رادار کشیده‌اند تا دیگر بحث از طریق دیگر رسته‌های الکترونیکی یا مخابراتی یا اشخاص دیگر بیان نشود تا در اصول کار رادارها یا رادار زمینی یا یابنده فرکانسی یا فلزیاب تصویری یا جی پی ار برای عموم گمراهی پیش نیاید.

رادار فلزیاب و ترشهولد سطح و حجم هدف

تنظیم ترشهولد سطح و حجم در مدارات رادار فرکانسی فلزیاب ها یکی از تنظیمات اساسی است که در هر نوع سیستم یابنده فرکانسی از گروه یابنده اسکنر تصویری فلزیاب یا فلزیاب اسکنر تصویری یا جی پی ار یا رادار نفوذکننده به زمین یا اسکنر رادار زمینی دستی با تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم نیز کاربرد دارد.

فلزیاب اسکنر تصویری تنظیمات

مدار رادار نفوذکننده به زمین یا یابنده اسکنر تصویری فلزیاب یا فلزیاب اسکنر تصویری یا هر نوع یابنده تصویری برای تفکیک و تبعیض باید دارای تنظیمات در مدار اصلی و نرم‌افزار مربوط به صفحه نمایشگر باشد تا طبق اصول رادار فرکانسی اپراتور یا کاربر بتواند هدف موردنظر را در تنظیمات تعیین نماید تا بهترین کیفیت در تفکیک و تبعیض در عمق فراهم باشد.

به این محتوا امتیاز دهید:
5/5

محصولات