یابنده نقطه زن یا فلزیاب نقطه زن سیستم آشکارساز میدان فلزات است که محدوده مرکز هدف اصلی یا طلا و نقره و فلز مورد نظر را بخوبی مشخص نماید و بهترین نقطه زن در نوع جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب اسکنر تصویری یا مکان یاب دوربرد با کاربرد فلزیاب یا فلزیاب از نوع آنتنی با تفکیک و تبعیض طلا در عمق مشخص میگردد.

اینکه کار مشخص نمودن مرکز هدف یا طلا و نقره را در نقطه زنی بتوان اثبات نمود و اینگونه روش تست با طلا و نقره در عمق با هر نوع یابنده یا آشکار ساز فلزات بهترین کار برای مشخص نمودن قدرت در نقطه زنی است و هر نوع یابنده از نوع جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب اسکنر تصویری یا مکان یاب دوربرد فلزیاب یا فلزیاب از نوع انتنی چنین شرایطی را در تست داشته باشد بهترین کیفیت را برای جستجو در صحنه اصلی کار دارا هست. 

مطلب پیشنهادی: فلزیاب چیست و چگونه کار میکند؟